Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 april, ZAAKEN VAN 1786.

der Stad Wyck by Duurflede op den 17 April 1785, en geaffigeert ten zelve dage.

(Onder ftond)

In kennisfe van my.

(Was get.)

l. van schalk»

LV. Extracl uit de Commisfie en Politie* Boek der Stad Arnhem. In dato 18 April 1786.

De Magiftraat met de hoogfte indignatie en verontwaardiging geleezen hebbende het verfoeyelyk gefchrift in de Pon van de Neder-Rhyn* onder ^'.433 voorkomende, waarby Hun Wel Ed- Groot Achtbaare op eene finistre wyze worden getraduceert en op geheele valfche en onwaaragtige voorgeevens en onderHellingen van niets minder, dan van gepleegde irjuftitie worden geaccufeert, '1 welk gevloeid uit de pen van een calumnienfen Infteller, zekerlyk, met geen an' der oogmerk fchyndt ingerigt te zyn , dan eensdeels om de Gemeente te misleiden, en twist Confufie en Verwarring in de Regeering te veroorzaaken , en anderdeels, om, was het mogelyk, de Burgers en Ingezeetenen van haare Stad tegens haare Regenten op te rokken , en een diffidentie tegens derzelver getrouwe Adminiltratie van Juftitie in te boezemen, en dus doende te animeeren om aan haare wettige Overigheid de billyke agting en refpect aan haar verfchuldigt te onttrekken : en meer dan eens ondervonden hebbende, hoe bezwaarlyk het zy om zoodanige Autheurs en naamlooze Schrijvers van diergelyke fameufe Libellen, dewelke niets anders, dan als Verftoorders van de alremeene Rust, en Pesten in het Algemeene-Best kun° nen

Sluiten