Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pril, STAAT EN OORLOG. 178Ó. 05

zeven Souveraine Gewesten zig geregtigd heeft geoordeelt om over de Militie van deezen Staat te disponeeren , en den Capitein Generaal te verzoeken en te gelasten die aan een meede Souveraine Provincie niet te laten volgen, wel* ke eene idéé zullen Wy nu vervolgens moeten formeeren van de Unie, die deeze zeeven Provinciën elk in den haren voor Souverain erkend? Van de Unie, die de Leden verpligt den ander alle adfiftemie te verkenen? Wat idéé zullen Wy Ons formeeren van het gemeene defenfiewezen van den Staat (volgens het welke jaarlyks het geen tot het algemeene belangen nodig geoordeeld word, by eene verdeelinge ten lasten der Bondgenooten word gebragt, na dat elks vermogen mede brengt} indien eene dier Bondgenooten de adfiflentie van de gemeene forces van den Staat aan zyne Meede-Bondgenooten zal mogen weigeren, en deswegens aan den Capitein Generaal verzoek doen, van NB eenige Militie tot hulp, maintien of confervatie van de wettige Regeering en auftoriteir der overige Bondgenooten te doen rrarcheeren ? Terwyl zoodanige Bondgenoot zig zelf pro lubitu daar van in zyn eigen boefem komt te bedienen ? Waarlyk, Edele Groot Mog. Heeren, een manier van bandelen welke Wy, en tegens Uw Edele Groot Mogende principes, in de Misfive bovengemeld uitgedrukt, directelyk aanlopende en tegens alle pligten van het Bondgenootfchap moeten confidereeren , en prajfereeren Wy liever dit niet dieper in te treden , dan alle de gevolgen daar van alhier breeder ter needer te Rellen, dezelve aan Uw Edele Groot Mog radere overweging zelf overlatende; en fchoon de weigering, in fpecie van Troupes ter Hollandfche betaling ftaande wel minder gevolgen includeert, is echter dezelve al meede, na Ons inzien, direct, aanlopende tegens de banden van Unie en het geen tot hier toe in gebruik is geweest, Uw Edele Groot Mogende zullen imX.XX1L deel. E mers

Sluiten