Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 april, ZAAKEN VAN 17&6.

nen worden geordonneert, als de zoodanige alleen, welke'elke Provincie op haare repartie is hebbende; Wy flatteeren Ons dat Uw Ed. Gr. Mog., zig nader bedenkende , door hoogstderzelver Refcriptie alle apprehenfie, welke Wy uit de Misfive van Uw Ed. Gr. Mog. aan Zyne Doorlugtige Hoogheid billyk hebben mogen en moeten opvatten, zullen wegnemen en de Vriendnabuurlyke Correspondentie wederom met alle vertrouwen tusfchen deze Provinciën zyn ordinaire loop doen hebben, terwyl Wy van Onze zyde altyd zullen bevonden worden de pligten van het Bondgenootfchap, zoo veel in Ons is, met allen yver te behartigen en te vervullen.

Hier meede,

Ed. Gr. Mog. Heeren, byzondere goede Vrienden , Nagebuuren en Bondgenooten , Wy Uw Ed. Groot Mog. beveelen in de protectie van God Almagtig , dien Wy bidden dezelven te conferveeren in goede en voorfpoedige Regeeringe. Gefchreeven te Utrecht de» 12 April 1786.

(Was geparapheert)

1, f. godin , vt.

(Onder ftond)

Uwer Edele Gr. Mog. zeer goede Vrienden,

De Staaten van den Lande van Utrecht.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was get.)

PH. RAM.

Abf. Secr. LVIIJ.

Sluiten