Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. 7S

EDELE MOGENDI' HEEREN !

Het_is aan U Edele Mog. ten vollen bekend, dat wy voor ons en onze vyf meede Vroedfchappen de Heer J. P. Boogaart, meede Lid in het Collegie van U Edele Mog., Gevers, Elfevier, Reep. maker en van Hoogftraaten, ons op den 28 November 1785, by Misfive hebben geaddresfeert aan hun Édele Groot Mog. de Heeren Staaten deezer Provincie, ten einde hoogstdezelve aan de

Vroedfchap onzer Stad zouden gelieven aan te fchryven en te gelasten , dat de aanftellingen van Vroedfchappen, en de nominatien en eleótien van Burgemeefteren en Schepenen , voortaan zullen moeten worden uitgebragt prscifelyk conform de Oétroyen op den 25 September 1615, 16 December löso, 14 Maart en 19 November 1658, van hun Edele Groot Mog. door Burgemeefteren en Vroedfchappen van haarent wege, en van wege de gemeene Burgerye en Poorters onzer Stad verzogt en geobtineert.

En dat wy daar by gevoegt, en by onze tweede Misfive in dato 4 April deezes jaars nader aangedrongen hebben dit provifioneel verzoek , dat wanneer hangende hun Edele Groot Mog. deübera. tien over deeze materie een

Vroedfchap of ten Burgemeefter of Schepen geduurende zyne Amptsbedieninge mogte komen te overlyden, ofte wel de gewoone tyd der Magiftraatsbeftellinge voor de finaale afdoening deezer zaake mogte in vallen, hun Edele Groot E 5 Mos.

Sluiten