Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 april, ZAAKEN VAN 1780.

Mog. in dien gevalle zoodanige provifioneele voorzieninge zouden gelieven te doen, als hoogstdezelven dienftig zullen oordeelen, ten einde zonder praejudicie van het wederzyds gefuftineerde en buiten bezwaar van ons gemoed inmiddels de nodige eleétien of aanftellingen tot fuppletie van de vacerende of opengevallen plaatfen van Vroedfchappen, Burgemeefteren en Schepenen onzer Stad, op de gewoone en by de Privü' g en en Oftroyen onzer Srad bepaalde tyden wettiglyk mogen gefchieden. Het is aan ü Edele Mog. ook even zeer bekend , dat dit laatstgemelde verzoek, in gevolge en ter voldoeninge van hun Edele Groot Mog. Ref>lutie commisforiaal van den 5 deezer geëxamtneert zynde door de Heeren van de Ridierfchap en verdere hun Ed. Groot Mog. Gecommitteerden tot het groot Betogne door dezelve op den X daar aan volgende is uitgebragt een Rapport het welke by de meefte Leden is overgenomen, en waar op da?$ ter finaale afdoeninge ,van het voorfz. provifioneele verzoek gefteld is op Vrydag den 21 deezer, — zynde de Vergadering van hun Edele Groot Mog. inmiddels geadjouneert tot den IQDaar nu in deezen nagt alhier is overleeden Mr. Pieter Cornets de Groot, Raad in Vroedfchap onzer Stad, mitsgaders Bailliuw en Dykgraaf van Schieland, &c. &c. brengt ons dit onverwagte fterfgeval in de bedugtheid, dat onze meede Leden in deezer Stads Vroedfchap , wel ligt zouden kunnen infteeren en met hunne meerderheid van ftemmen in weerwil onzer [contradictien en prote-

fte-

Sluiten