Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. -5

ftatien refolveeren en dadelyk overgaan om nog in deeze week van ons te vergen eene Vergadering van de Vroedfchap, in dezelve een drietal ter vervullinge van de Vroedfch^p'aatfe , van voornoemde Överleeden te nomineeren en het zelve aan zyne Hoogheid den Heere Erfftadhouder deezer Provincie toe te zenden, ten fine van electie, welke dan voor de zaamenkomst van bun Edele Groot Mojr. uitgi-bragt en aan den Hoofd-Officier onzer Stad aangefchreeven zynde, de voorfz. quaeftieufe zaake merkelyk zoude Hellen uit haar geheel en van veele onaangenaame, en niets dan confufie en verwydering baarende gevolgen zoude kunnen zyn, naardien de alzoo genomineerde en gtëligeerde door ons niet erkend , nog door den Hoofd-Officier in eed genomen zoude kunnen worden.

En wy hebben dieshalve, in de onzaekerheid of iets diergelyks zoude worden ondernomen, ons verpligt gevonden met onze vyf voornoemde meede Vroedfchappen naar een middel om te zien om zulks met effccT: te prjevenieeren , en ten dien einde U Ed. Mog. op het ernftigfte te verzoeken, omme aan de Vroedfchap Onzer Stad zoodanige aanfehryvinge te doen als U Edele Mog. zullen oordeelen best te kunnen dienen, ten einde dezelve Vroedfchap of meerderheid van dien delibeiante Principe , niets innoveere nog ietwes ter vervullinge van de voornoemde Vroedfchapsplaatfe onderneeme, voor den 21 deezer maand, en in cas de gemelde meerderheid onvermoedelyk mogte difficulteeren in zoodanige furcheanfe te berusten (hoe zeer Stads Handvesten daar toe vergunnen den tyd van zes weekeu, volgens Privilegiën van Keizer Karei, 15

No-

Sluiten