Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, ST'AAT EN OORLOG. i786. 79

alle verkeerde denkbeelden, welke uit de voorfz. demarche van Burgemeefteren en vyf meede Vroed* fchappen deezer Stad, ten nadeele en Jsefie van her Collegie van de Vroedfchap deezer Stad, of de meerderheid derzelve, zouden kunnen opkomen , waar roe de wyze , op welke de voorfz Misfive is ingerigt, niet weinig (toffe geeft, U E >ele Groot Mog. te informeeren.

Dat, gelyk hec voorft. Adres door gemelde Burgemeefteren en vyf Vroe fchappen , aan de H-eren Gecommitteerde Raaden is gedaan. zonder hunne andere meede Leden van de Vroedfchap (zoo als echter de discretie , die meede Leden van het zelve Collegie aan malkandsren veri'chuldigt zyn, wel fcheen te vomerenj daar van pi valabel eenigzints te informeeren , veel minder by dezelve te onderdaan, of by hun eenig oogmerk was, het welk tot zoodanig een buitengewoon en gerecipiteert verzoek aanleiding zoude hebben konnen geeven , wy ook by deezen in alle opregtheid konnen en moeten betuigen , geene de minfte intentie te hebben gehad tot het ondernemen of het befbsan van dat gunt bet welk ons in de voorfz. Misfive, op de al.' lennüracieufte wyze is aangewreven , zoo als wy ook geen oogenblik hebben gehajfireert, om i ue voorfz. Aanfchryvinge van Heeren Gec immitteerde Raaden tot furcheanci der gemelde zaak volkomen te berusten.

Dat hoe zeer wy dan ook vermeenen ons te mogen vleyen, dat de voorfz. indiscrete en pra> cipitaote ftap , zonder eenige fchyn van noodzaakelykheid door Burgemeefteren en vyf hunner m-ede Vroedfchappen gedaan, door U Ed, G'. Mog. niet zal konnen worden goedgekeurd * dezelve n^g te vreemder en geheel ongefchikt zal moeten voorkomen , wanneer ü Ed. Gr M g. geheven geil formeert te zyn. dat, in gevolge de Refolutie van de Vroedfchap deezer S:ad, in dato 16 April 1698, deweike tot hier toe als eeu onveranueijyk point van or.lre con-

ftan»

Sluiten