Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 81

bezwaard, U Edele Gr. Mog. op het eerbiedigst te verzoeken, dat het U Edele Gr. Mog. goede gebefte zyn moge, om, indien 'er eenig nader Adres ter zaake voorfz. of over andere pointen in welke de Vroedfchap onzer Stad, of de Regten of Privilegiën derzelver Stad of Burgerye , of de Regeering van dien, zouden mogen zyn gecorcerneert aan U Ed. Groot Mog. zonder toeltemming of prealabele kennis van het Collegie van de Vroedfchap zoude mogen worden gedaan, alvorens daar op te disponeeren en refolveeren, aan de Vroedfchap deezer Stad bekwaame geleegenheid moge worden gegeeven , omme hunne belangen daar op aan U Ed. Gr. Mos. te konnen voordragen.

Waar meede wy de eer hebben, U Edele Groot Mog. in de befcherming van God Almagtig aanbeveelende te verblyven.

Edele Groot Mog. Heeren,

(Onder ftond)

U Edele Groot Mog. onderdanige Dienaaten.

Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad Rotterdam.

(Laager ftond.)

Rotterdam Ter Ordonnantie van

den 18 April dezelven. 178(5.

(Was get.)

W, W. VAN BERCKELs XXXII. DEEL. F LIX.

Sluiten