Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 178Ó. 87

Befogne, en de Vergadering daar op gediend van derzelver confideratien en advis; en is dien onvermindert Copie van dezelve Misfive verzogt door de Heeren Gedeputeerden der Steden Amfterdam , Rotterdam en Brielle , om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN, BYZONDERE GOEDE VRUNDEN, NAGEBUÜREN EN EONDGENOOTEN.

De Heeren Staaten deezer Provincie hebben te meermaalen de ernftigfte Propofitien gedaan ter Vergaderinge van hun Hoog Mog. tot weering en beteugeling van de verregaande licentie der Courantiers, e'n offchoon zy het genoegen hadden te mogen ontwaren, dat de Heeren Staaten van verfcheide der andere Provinciën , blykens hoogstderzelver Refolutien, met hun Ed. Mog. ten deezen aanzien in dezelfde begrippen verfeerden, en zig geneegen verklaarden , daar toe gemeenfchappelyk te willen meede werken , hebben zy nochtans van derzelver herhaalde voorftellen dat effect niet gezien, dat dezelven ter Generaliteit ter conclgfie hebben kunnen worden gebragt; en heeft zulks ten gevolge gehad , dat de verregaande licentie der Nieuwlchryveren ;derwyze van trap tot trap is toegenomen , dat tegenwoordig niet alleen byzondere Perfoonen van Regeering in de refpective Provinciën en Steden, voor derzelver calumnien niet meer veilig zyn, maar dat zy zig niet ontzien geheele Collegien van Regeering en Juftitie der Souveraine Gewesten, ja zelfs den wettigen Souverain zelve, op de eerroveudfle en alle ondergelchiktheid verbannende wyze te lasteren en te traduceeren. Van welk laatfte wy in No. 45. van de zooF 4 ge-

Sluiten