Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1785. 93

LXI. Misfive van het Hof aan hun Ed. Gr.

Mogende, over eene periode in een Request van d. van laer, c. s., als Gecommitteerden y.m het Exercitie-Genootfchap alhier; en Misfive der Magiftraat van 's Hage, met een Request van den Krygsraad der Schuttery betrekkelyk het verzogt OBroy door voorfz. ExercitieGenootfchap. Ingebragt 20 April 178(5.

Ontfaiigen een Misfive van de Prajfident en Raaden van den Hove, gefchreeven in den Hage den 19 deezer, waar by , ter geleegenheid van een Request van D. van Laer, c. s , als Gecommitteerde van het Exercitie-Genootfchap alhier, geinentioneerd by een Misfive van de Heeren Gecommitteerde Raaden aan hun gefchre'even , ten aanzien van een periode in die Requeste, voorloopig voordraagen, aanitonds na het eindigen der Vacantie, hun Edele Groot Mog. daar omtrent te zullen elucideeren, breeder hier na geinfereert.

Fiat infertio.

Als meede een Misfive van Schout, Burgemeefteren en Scheepenen van 's Gravenhage , gefchreeven alhier op heeden, waar beneevens aan hun Ed. Groot Mog. laaten toekomen de Copie authenticq van een Request aan hun geprefenteerd door den Krygsraad der Schuttery van 's Gravenhage, betrekkelyk tot het aan hun Ed. Groot Mog. verzogt Oftroy en Privilegie door Gecommitteerdens van het Exercitie-Genootfchap alhier, met verzoek van gunftig reguard op het Request van den voorfz. Krygsraad der Haagfche Schuttery ; breeder hier na geinfereerd.

Fiat

Sluiten