Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Apbil, STAAT EN OORLOG. 1786. 99

verzoek van Gecommitteerdens van het Exercitie-Genootfchap een gunftig reguard gelieven te neemen, en ter dier zaake zoodanig te disponeeren of te refolveeren als U Edele Gr. Mog. tot meefte bewaaring der rust en goede ordre , en tot voorkoming van alles wat daar aan alhier in 's Gravenhaage hinderlyk zou kunnen zyn, naar hoogstderzelver wysheid , doorzigt, en Landsvaderlyke zorge zullen oordeelen te behooren.

Wy fmeeken vuuriglyk des Allerhoogltens dierbaarfte Zeegeningen over de Souveraine Vergadering en Regeering van U Edele Gr. Mog., en hebben de eer ons onderdaaniglyk te noe. men.

Edele Groot Mogende Heeren, (Onder ftond)

U Edele Groot Mogendens zeer ootmoedige Dienaaren,

Schout, Burgemeefteren en Scheepenen van 's Gravenhaage.

(Laager ftondj

Ter Ordonnantie van dezelve.

's Gravenhage den 20 April (Was get.)

1706.

h. a. gaan.

G 2. jan

Sluiten