Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xoa april, ZAAKEN VAN i?86.

tery van alle vreeze voor prejudicie van deszelfs Regten gerust gefteld, en ook tegen verwarringen gezorgd moge worden.

Dat in het gemelde geval de Supplianten in het byzonder hoopen en eerbiedig vertrouwen, dat door het Oftroy 't welk aan het voorfz. Exercitie-Genootfchap mogte worden verleend , en door den byzonderen en afzonderlyken eed , die aan de Leden van het zelve , volgens hun verzoek door de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden, zoude worden afgenomen , geene fuperioriteit aan het zelve Genootfchap voor of boven de Schuttery zal competetren, en dat dan ook praeeautien zullen worden genomen , ten einde ten aanzien van die geeneti, welke Leden der Schuttery zynde, teffens ook zyn , of mogten worden Leden van het Genootfchap , uit die dubbelde relatien, en uit den gemelden byzonderen Eed buiten en behalven hunlieder reeds afgeleiden Schutters Eed , geen verwarringen zullen kunnen ontftaan; en dat fpecialyk de zoodanigen zig niet zullen kunnen onttrekken aan die verpligtingen en (chutterlyke funftien, waar toe zy als Schutters, of ook als Officieren van de Schuttery, verbonden zyn, als meede dat' de Leden van het gemelde Genootfchap, nog geen Schutters zynde, echter niet zullen wezen bevryd, om in de Schuttery , zoo zy anders daar toe behooren, het zy als Schutters , het zy als Officieren getrokken of verkoren te worden ; terwyl ook verder aan de Supplianten in het meergemelde geval , noodzaakelyk voorkomt dat omtrent zoodanige geleegentheeden waar in , ter zeiver tyd, de Schutter^

Sluiten