Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M>iUL, STAAT EN OORLOG. i;8ff. roy

LXII. Memorie van den Amhasfadeur van het Franfche Hof by hun Hoog Mogende. In dato 21 April 178Ö.

HOC G MOGENDE HEEREN !

T^e ondergeteekende Ambasfadeur beeft ordre , aan Uw Hoog Mog. de nadrukkelykfle betuigingen te doen Van de toegenegenheid en vriendfchap^ welk" de Koning, zyn Meester, Hun toedraagt- er, Hun od

MaJefte« aan de fubfisteerende Alliantie tusfcben dezelve en de vereenigde Prbvifitierh -au Het « door een gevolg van deze gevoelen! datlte

feSrt ' inwendige oneenigheden in de Repub'iek

EÏh ", worden op grondbeginzelen, die in de Ken np r3re CüI!?i,utie hunnen' oorfprong

Mnï f;Pr: D8 k?nmZ> deze wenfchen Uw Hoog kV d'e hX5tr<?uw«de. ^ geenzims, zig intemengen b'i-k v " der 11}weildige ^ken van de Repu. v *7.eTi.V3n dat voornemen te hebben zoude derZSK,il!tegendeei' WaiJneer 2l1^ «ödig wa Hoof Z£ iv]ytaanr,nden» om te bele"en, dat Uw Sfteh rïif^luwe"dl?'yk wierde" ontrust. Zyne Ma-

f ier rfn f • ?°r d,e" ftap' welken dezelve doet, geen a-.der doeleinde, als ten aanzien van Uw Hoog Mog

Srd?de?,HSan,ïde ,p,igten V3n Cen Vriend » eerae, en Hun daardoor een nieuw blyk te geven van

het oprekte deel, 'c welk dezelve neemt in het geluk

en den voorfpoed der vereenigde Provimien. g

s Gravenhage den 21 April.

(Was get.)

De Marquis uE verac.

G S LXII F.

Sluiten