Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio april, ZAAKEN VAN 1786.

derfchap gefuftineerd zyn Je, dat, vermits de provifioneele waarneeming van het Raadpenfionaris Ampt door een Penfionaris van een der item hebbende Steden , die Eeden behoorden te worden afgelegt in handen van den eerlten prtefent zynde Heer van de Edelen;

Is goedgevonden en verftaaa , den Heer Penfionaris de Gyfelaar, die zig wel met de provifioneele waarneeming van het Raadpenfionaris Ampt, en dienvolgens met het beleid der Vergadering, heeft gelieven te cbargeeren , by deeze te verzoiken om gemelde Heer Appel de gerequireerde Eeden in voorfchreeve qualiteic af te neemen.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben , ongepraejudicieert haar fultenu , v de voorfchreeve Conclulie aangezien.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

—— ————• 1

LXV. Advis van Gecommitteerde Raaden op een Misjive van Schouten en Secretarisfen van de Dorpen in den Lande van Vianen, over de gehouden conduiten omtrent den Wapenhandel. In dato 17 April 1786.

Is geleezen het Advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden van den 24 deezer, hebbende, ingevolge en tot voldoening aan hun Ei. Gr, Mog. Refolutie van den 9 November laatstleeden , geëxamineert derzelver Misiive den 4 van die maand aan hun Ed. Groot Mogende gefchreeven, ter kennis geeving van den inhoud van een adres door de refpecTave Schouten en Secretarisfen van Ameyde , van Tienhoven, Heykop en Boeykop , van Lexinond en Achthoven , van Lakerveld en van Meerkerk, aan de Heeren Gecommitteerde Raaden gedaan, aangaande het voorgevallene in die Diftricten ter geleegentheid van het executeeren van het bereids gearresteerde en geapprobeerde Reglement

Sluiten