Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h2 april, ZAAKEN VA N' 1786.

de, om te dier tvd eenige voorflag tot het doen ophouden der Wapenoeffeningen in de voorgemelden Dütricten te mogen doen , vermits daar door het geheele oogmerk van de deswegens uitgeveerdigde ordres zoude gpëludeert worden; ingevalle de voorgemelde dlfferenten niet konden gemiddelt en in het vrindelyke gefchikt worden , en aan de andere zyde , dat zonder het afleggen van de bewuste Eed door de refpective Officieren, die de gewapende Manfchap zouden Commandeeren, het ten uitrerfte ^evaarlyk moest voorkomen , gewapende Corpfen in de meergemelde Diftriclen te admitteeren , en dat in gevalle de weigerende Officieren tegen hunnen zin mogren geneceffiteert kunnen worden , den voorgemelden Eed afteleggen , als dan weinig of geen fiducie op derzelver getrouwheid en onderwerping aan de hun te geeven beveelen zoude kunnen worden geheld; te minder, om dat de voorfchreeve Eed uiess contineerde, als het geen ieder goed Ingezeetenen ten allen tyde van zelfs aan zyn Souverain verfchuldigd is, te pra;ileeren , het weigeren van het prefteeren van dezelve door de aangeftelde Officieren, en de bedugting der voorgemelde Schouten en Secretarisfen, dat zy geene anderen bekwame Lieden zouden vinden, die de voorfchreeve Eed zouden willen afleggen , daar uit moest opgemaakt worden , dat de Ingezeetenen in de meergemelde Diflricten voor een groot gedeelte in verkeerde fentimenten nopens hunne verpligtingen aan de beveelen door of van wegens den Souverein aan hun te geven waren gebragt , waar uit noodwendig zeer zwaare confufien zouden moeten refulteeren; des begreepen de Gecommitteerde Raaden , van gevoelen zynde , dat de Ingezeetenen zoo veel doenlyk moeiten behouden wor. den, het gevoeglykfte te zyn, alleen een voordvagt. van het gebeurde te doen; en konden daarom ook zig niet byzonderlyk over het verkeerde en nog meer in het oog loopende gedrag vau den Geregte van Meerkerk uitlaten.

Dan

Sluiten