Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. 113

Dan als nu zullende dienen van confideratien en advis op de feyten of gebeurtenisfen by de voorgemelde Misfive van de Gecommitteerde Raaden gefpfcificeerc, zullen U Edele Groot Mogende in aanmerking »van het voorfchreeve geprtemitteerde zig niet bevreemden , dat de Gecommitteerde Ra3den remarqueeren.

* Dat hoe zeer het eene inconteftabele waarheid is, dat een ieder Ingezeeten op vermaaning door of van wegens den Souverain aan hem gedaan , volltrekt verpligt is, zoodanige of diergelyke Eed van getrouwheid te praefteeren, als welke aan de voorgemelde aangeftelde _Officieren is voorgelegt; en dat die Ingezeetenen welke het prefteeren van zoodanige Eed al in bedenkelyke tyden, zoo als jegenwoordig plaats hebben , komen te weigeren , geen regt kunnen voorwenden om langer te mogen verblyven onder de Heerfchappye van zoodanige Souverain, en te,blyven jouisfceren van alle die zelve voordeelen en ïegten , waar van de gehoorzaame en dtn opgelegden Eed gepraaflreert hebbende , of willende prefleeren ingezeetenen komen te jouisfeeren % het daar en tegen wederom eene niet mindere waarheid is , dat dewyl het wdzyn van een Land , voornamentlyk van het getal of menigte der Ingezeetenen dependeert, het interest van den Souverain abfo'uut meedebrengt, om zoo veel doenlyk voor te komen of weg te nemen de oorzaken , waar door het getal der Ingezeetenen op eenige aanmerkelyke wyze vermindert zou< de kunnen worden. 3. Dat zulks voor al in aanmerking dient te komen in den Lande van Vianen en Ameyde, alwaar het exteetende te geringe getal van Iegezeetenen reeds zeedert veele jaaren tot de mindere vooifpoed van dat Land komt te contribueeten. En XXXII, deel. H <*. Dat

Sluiten