Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, 'STAAT EN OORLOG. 1786. iij

veel bedenfcelyker te zyn , in confidentie die Scheepenen door de weigering van het aanfhllen van Officieren , in effeéte de ordres tot Wapenoeffening infructueus hebben gemaakt, en dus aan de dadelyke ongehoorzaamheid zig fchuldig moeten bevinden ; eene zaak welke in een Collegie, zoo als in Cas fubjefl:, veel eerder opmerking meriteert, als in byzondtre of particuliere Perfoonen, die zeer ligt voor al ten platten Lande door verkeerde inboezemingen in abufive denkbeelden kunnen gebragt worden , tc meer in het jegenwoordige geval, dewyl Scheepenen voornoemt uit hoofde van hunne bedieningen gehouden zyn , de Wetten en Ordres van den Souverain te refpecleren en te doen executeeren, en mitsdien des te corrigibeler zyn, als zy de uitvoering van die ordres zelfs zoeken te ftremmen.

Om alle deeze redenen, zouden de Gecommitteerde Raaden, zullende dienen van advife , onder het welneemen van U Edele Groot Mogende hoogstdezelve in confidentie geven , of niet zouden kunnen goedvinden, om-vermits de Vreede met zyne Keizeriyke Majefteit behoorlyk geratificeert is , de nodige Refolutie te neemen tot intrekking van de geftelde ordres, ter Wapenoeffening in den Lande van Vianeri en Ameyde, met uitzondering van de Stede Vianen ; en voorts met authorifatie op de Gecommitteerde Raaden, 1, tot het bezorgen, dat de aan de Ingezeetenen uit 's Lands Magazynen geleeyerde Geweeren en verder toebehooren, ten fpoedigften in dezelve werden gereftitueert; 2, om,- vermits het omflaan van de helfte der gemaakte onkosten over de particuliere Ingezeetenen, waar onder veele zeer arme Huisgezinnen zyn, zeer ligt nieuwe moeielykheeden , en veel kommer aan de Huisgezinnen zouden geven; de voorfchreeve gemaakte onkosten na dat dezelve door de Gecommitteerde Raaden alvorens zullen zyn geviliteert, getauxeert en geapprobeert, H 2 voor

Sluiten