Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u3 april, ZAAKEN VAN 1786;

edele GROOT mogende HERREN I

Uit het Rapport , door de Heeren deezer Stads Gedeputeerden aan ons gedaan , en , vervolgens ter kennisfe van den Achtb. Raad gebragt, hebben Burgemeefteren en Vroedfchappen met veel verwondering vernoomen, dat elf hunner Medeleden van zig hebben kunnen verkry°-en, om de veel gewigtiger deliberatien van ü Edele Groot Mog. te interrumpeeren , door aan hoogstdezelven te doen toekomen een Misfive, waar by zy het advis, dat van wegens I deeze Stad met betrekking tot het Commando over het Guarnifoen van *s Hage eerlang ter Tafel van U Ed. Gr. Mog. Rond gebragt te I worden, tragten te doen voorkomen , als naar hunne disfemieerende denkwyze niet genoeg de- s ftrueerende de gronden, by de Memorie van Zyne Doorlugtige Hoogheid ter neder gefteld , en de deliberatien van U Ed. Groot Mog. zoeken te preoccupeeren door de toezending van Co- I pie der Memorie, welke door Burgemeefteren en \| Vroedfchappen niet was geadopteerd.

Burgemeefteren en Vroedfchappen hadden wel gewenscht, dat ü Edele Gr. Mog. daadelyk getoond hadden af te keuren zoodanige een vreemde cn iuconltitutioneele demarche, en uit hooide van den aart der zaake, en uit aanmerking, dat door het introduceeren van foortgelyke nieuwigheid de deliberatien van U Edele Groot Mog. dagelyksch ftaan geïnterrumpeerd en de Registers vervuld te worden , met Staalkundige twistgedingen van discrepeerende Leden der reine diva Vroedfchappen en Regeeringen deezer Provirttie en dat te gelyk ook de harmonie en de zoo' hoognodige eensgezindheid in de refpective Coilegien door zoodanige demarches merkelvk worden vermindert, en eene confufie aan* gebragt, welke alle heilzaame maatregelen tot corfervatie van dien fteeds illufoir maakt. Burgemeefteren en Vroedfcjiappen vertrouwen ö ook,

Sluiten