Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123 april, ZAAKEN VAN 1786;

billyk verwast hfbben , dat deeze irreguliere daad door U Edele Groot Mog. niet alleen buiten deliberatie, maar te gelyk ook buiten de Notulen zoude zyn gehouden ; —- waar door als dan, met betrekking tot de Regeering van deeze Stad zoude zyn in acht genomen die deference, welke de Leden van U Edele Gr. Mog, Vergandering eikanderen veri'chuldigd zyn, en tevens voorgekomen, dat hoogstderzelver deliberatien in het vervolg aanhoudend werden geïnterrumpeerd door het inbrengen van disfentieerende advyfen van particuliere Leden , welke geen objeften van overweejnng ter Tafel' van U Edele Groot Mog. kunnen uitmaken; terwyl zulks op dien vo;:t zelfs aan zoo veelö enkele Leden als 'er veifchillende gevoelens gevonden worden , niet kan geweigerd worden , wanneer eenmaal de toegang daar toe gebaand en de Deur open gezet word.

Zoodanige addresfen als dan door de Collegien, welker Refolutien, op die wyze in de Notulen getauxeerd zyn, door beredeneerde Memorien wederlegt wordende, zullen de Registers van U E1. Gtoot Mog. vervuld worden, met nuttelooze en taedieufe discusfien. —- Immers is het in eene welgeftelde Regeeringsform confihutioneel, dat ieder Lid zyn gevoelen hebbende geuit, zoo als hy, na gedaan onderzoek ter goederttouwe oordeelt met de waarheid, het recht, billykheid , en met het welzyn van Land of Stad meest over een te komen, zig voorts fubmitteert aan de conclulie , welke by de meerderheid genomen wordt, behoudende de faculteit, om op de gewoone legaale wyze van zyn verfchiilend gevoelen te doen blyken; en dat hy daar van niet provoceerd dan in die gevallen , waar ia verkorting van Recht en Privilegiën, ofte informaliteit den toegang tot den Souverain noodzaakelyk maakt.

Burgemeefteren en Vroedfchappen zullen, uit coniidetatie voor derzelver Medeleden hunre

ver-

Sluiten