Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 178$. 123

do voert, rhaar altyd aan een ander toevertrouwt.

D.it den Achtbaare Raad voorts met gemelde Heeren Gecommitteerden niet kan inflemmen , dat de Refolutie van 4 en 5 Maatt 1672 heden nog toepasfelyk kan gemaakt worden.

Eerftelyk, om de redenen by de Memorie van Zyne Hoogheid bygebragt, en ten anderen, en wel voornamentlyk om dat hun Ed. Groot Mog. in den jaare 1751 dezelve dalelyk vernietigt hebben: alzoo hoogstdezelve uit de Inftruótie van Gecommitteerde Raaden , dat jaar door hun gearrefteerd , den gantfche inhoud van opgemelde Refolutie, die in den jaare 1672, op hun ordre, tot een 52 Arr. in de voorige Inflruclie van Gecommitteerde Raaden geinfereert was, gelaaten hebben : en daar door getoont dat hoogstdezelve niet goedvonden , dat de inhoud van die Refolu'ie voortaan agtervolgd zou worden : en waar omtrent nog remarquabel is , dat Gecommitteerde Raaden in hunne Misfive van 5 May 1751, waar by zy de geconcipieerde Inftruétie ter deliberatie van hun Ed. Groot Mog. bragten, declareeren , dat zy genoegzaam conform was aan die van 28 September 1623, (in welke in den jaare 1670 eenige veranderingen zyn gemaakt, en zoo als reeds gezegt is ook in den jaare 1672 de voorfz. amphatie van het 52 Arr. is gebragt) en alleen een weinig verfchikt en na de jegenswoordige Conftitutie geappropvieert. — Dat den Achtb, Raad even weinig kan toeftemmen , het Argument, door Heeren Gecommitteerden in het meergemelde Rapport voortgebragt, en getrokken uit de woorden van de Commisfie van Zyne Hoogheid, luidende: om de zaaken van XXXII. deel. I Oor.

Sluiten