Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3o APRIL, ZAAKEN VAN 1786.

Oorlog en Politie te beleiden, by goeddunken van Ons, en met advys van Onze Gecommitteerde Raaden, in conformiteit van derzelver Inftruütie.

Dat de Stadhouder, wel is waar , aldaar gelast word de zaakeu van Oorlog en Politie met advis van Gecommitteerde Raaden te beleiden, maar dat de byvoeging der woorden volgens derzelver Inftruftie immediatelyk bepaald , wanneer Gecommitteerde Raaden door den Stadhouder zullen moeten geadvifeert worden, namentlyk, volgens derzelver Injïruéïie, in welke Inftrucïie vervolgens geen woord gevonden word, dat in eenigerlei wyze op het Commando toepasfelyk zy; maar integendeel, aan Gecommitteerde Raaden in het 43 Art. verboden, zig te moeyen met eenige zaak, aan de byzondere directie van den Stadhouder gederoandeert. Onder deeze zaaken behoord volgens de meergemelde Commisfie, het doen houden van goede epzigt en ordre op de Wagten, in alle Steden en Sterktens , waar door niet anders verftaan kan worden dan het Commando, dewyl dat woord niet anders beteekenen kan dan het houden van goede opzigt en ordre op de Wagten.——

Dat hier nog bykomt, dat in het 11 Articul van evengemelde Inftruftie, aan Gecommitteerde Raaden verboden word, geene beveelen op hun eigen naam en onder hunne genoome Titulature aan het Volk van Oorlog te geeven, maar alleen in naam van de Heeren Staaten ter relatie van Gecommitteerde Raaden, en dat voorts gemelde woorden met advis van Gecommitteerde Raaden , niet toepasfelyk zyn op het houden van goede opzigt en ordre op de Wagten, is duidelyk daar uit af te leiden, dat, na dat

hun

Sluiten