Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aprii,, STAAT EN OORLOG. 1785. 133

djg zoude zyn geweest dal Commandement te excipieeren, wanneer het bevtl over de andere Trouppes aan den Hertog zoude koomen.

Dat voorts den Achtb. Raad , door het woord Commando, niet anders verftaat, en ook vermeent aan het zelve geen andere beteekenis te kunnen worden gegeeven , dan- een Gezag , gefubordonneerd aan dat van eenen Meerderen, wiens bevee/en de geen, die het Commando heeftt gehotfden is na te koomen: en dat het zoodanig Commando is, het welk de Achtbaaren Raad vermeent aan den Stad» houder en Capitein Generaal over alle de Trouppes van den Staat , en dus ook over het Guarnifoen van 's Gravenhagen niet kan worden bedisputeerd. ——

Dat de Achtb. Raad wel van gedagten is, dat Zyne Hoogheid, zoo by zyne Verklaaring op den 8 Sept. jongstleeden ter Vergadering van Holland gedaan, als by deszelfs Misfive en bygevoegde Memorie , op eene voldoende wyze uitlegt, het geen hy door het Commando verRaat , in zoo verre hoogstdezelve daar by eene genoegzaame verzeekering geeft, dat hy geen gelyk, veel min Superieur gezag aan dat der Staaten pretendeert : daar hy met zoo veel woorden zegt gehouden te zyn zoodanige dispojitien, ordres, en voorzieningen met relatie tot de Militie, als hun Ed. Groot Mog. vermeenen te geeven en te Hellen, te doen executeeren en gehoorzaamen : terwyl Zyn Hoogheid daar by voegt, geenzints te denken zoodanig gezag over de Militie deezer Provintie re hebben , dat hy deswegens eigendunkelyk en independent van den Souverain , tegens hoogstdeszslfs order en goedvinden , zoodanige dispofitie zoude 1 3 kun*

Sluiten