Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i52 april, ZAAKEN VAN

deeze onderfteilingen en accufatien hebben wy doen formeeren de nevensgaande Memorie , waar in U Edele Groot Mog. zullen vinden geëxponeert, onze ontwyffelbaare erkentenis van het Oppergezag en hoog/Ie Regten van U Ed. Gtoot Mog. over de Militie —— op een wyze , dat wy daar in en in de eerbieding, welke ieder Regent en Ingezeetene aan dezelve verfchuldigd is, aan niemand hunner willen cedeer en. —

Inmiddels verklaaren wy zeer gaerne , dat het altoos onze beftendige pooging zyn zal, de Hoogheid en Souverainiteit van U E Iele Groot Mog. iu alles, en fpeciaal in het (tuk der Militie, te blyven refpecteeren , te maintineeren en te doen refpiét-eeren, —— de publicque rust te doen bewaaren enz.

Terwyl in de Memorie van Zyne Hoogheid zelve, de navolgende niet min fpreekende woorden gevonden worden. —— Wanneer Zyn Hoogheid heefc gefuftineert, in zyne qualiteit van Gouverneur en Capitein Generaal van deeze Provincie, geregtigt te zyn tot het Commando over de Militie in dezelve Provincie , en fpeciaal van het Guarnifoen van 's Hage, heeft hoogstdezelve daar door nimmer of ooit te kennen gegeeven , dat hem dat Oppergezag competeerde, independent van haar Edele Groot Mogende , veel min uit hoofde van eene Magt en Authoriteit, eeaal of Superieur aan die van de H;eren Staaten : Zyne Hoog-

Sluiten