Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. 155

ren genoemd hebben, het uitvoerend gedeelte ; —— of wel dat Oppergezag of Opperbeerfchappy , den Souverain alleen toekomende, en door Burgemeefteren en Vroedfchappen het Wetgeevend gedeelte genoemd : terwyl men by gemelde Confideratien beweert, dat 'er over en betrek' kelyk het laatfte, dat is het Wetgeevend gedeelte, op den 8 September laatstleeden , eeniglyk en alleen queftie zoude zyn geweest, en dat dien volgende de klagten van Zyne Hoogheid daar toe betrekkelyk, en zyne Memorie, zoo wel als de Misfive van zyne Koninglyke Majefteit van Pruisfen , uit dat Point de Vue befchouwd moesten worden. ——

Dan wanneer men deeze gantfche zaak, en alzoo het Point differentiaal van den 8 September met al deszelfs gevolgen, met den vereischten aandagt, in deszelfs waare toedragt, befchouwd, zal men bevinden, dat men zig, ook in dit opzigt, in de Memorie van Confideratien, in het voordellen van den waare Staat des Gefchils, geabufeerd heeft: gemerkt 'er op den 8 September laatstleeden geen quaastie altoos geweest is over het Wetgeevende gedeelte , dat is over de Opperheerfchappy over de Militie , den Souverain competeerende, maar eeniglyk en alleen over het uitvoerend gedeelte van het zei-' ve; hebbende, het geen, in cas fubjecl, eene byzondere opmerking verdient, Zyne Hoogheid zig, nog op den 8 September , nog vervolgens beklaagd , dat de Souverain eenige authoriteit of gezag over de Militie geoeffend had ; ook niet dat dit zonder zyne kennis of toeftemming gefchied waare ; maar eeniglyk en alleen naar over, dat de Souverain zyne intenite en goedvinden niet aan hem, maar

aan

Sluiten