Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. 163

heid van dezelve te doen gevoelen. — Da bepaaling vloeit voort- ——

a. Uit d:n aart en esfentie van de opperheerfchappye.

b. Uit de afhangelykheid en onder* gefchiktheid van het uitvoerend gezag aan het wetgeevend gedeelte van het zelve.

c. Uit het oogmerk waarom alle Militair Commandement gedefereerd word: te weeten, de bezor. ging van de hoogstmogelyke veiligheid en zeekerheid van den Staat in het gemeen , en van deszelfs Leden in het byzonder ; dewyl het, buiten bedenken , een mogelyk geval is, dat het belang van den Staat , in zeekere omftandigheden , onbetwistbaar zoude kunnen medebrengen, dat de Souverain zyne beveelen, omisfo Medio, geeven kan en moet. —

d. Uit de wyze, waar op het Mi* litair Commandement aan zyn* Hoogheid erfelyk gedefereerd is.

Want Burgemeefteren en Vroedfchap. pen houden het daar voor, dat de volgende diftinftie ook in cas fubjêcT:, zorgvuldig in het oog gehouden moet worden; namentlyk. —

Dat de Souverain de dadelyke oefening van deeze en geene gedeeltens der opperheerfchappye wel aan zyne Hoogheid heeft, gedefereerd, maar nooit eenig gedeelte van dezelve geabdiceerd. — , Gelyk dusdanig eene abdicatie van gezag moreel onmogelyk is , zoo heeft dezelve ook nimmer de fatlo plaats gehad.

Hoe zeer dierhalven aan Zyne Hoogheid,; by eene generaale Commisfie, het Militair Commandement is gedefereerd, L 2 mm»

Sluiten