Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afs,ili STAAT EN OORLOG. i?86. 171

om de onafhangelykheid en Souverainitert vari het gezag der Staaten tegen alle inbreuk, die 'er op het zelve,fin tyd en wyle, en by verandering van de Regeeringform, gemaakt zoude kunnen worden, voor'te komen en te, beletten ; Burgemeefteren' eh Vroedfchappen ten volle geperfuadeert zyn, dat de precautien, daar tegen, in hunne Refolutie voorkomende, het bovengemelde but even zeer, zoo niet nog meer, bereiken kunnen en tevens meer gefebikt zyn naar de form der Regeering, welke thans

gevestigd is. ■

Indien 'er ondertusfehen nog eenetwyreling mogte overblyven, of de Refolutie van 4 en 5 Maart 1672, wel de fatïo zoude'zyn vervallen , 'meenen Burgemeesteren en Vroedfchappen , dat de Refolutie van 10 February 1752 de zaak uitmaakt , gemerkt hun Ed. Groot Mog., by oogemelde Refolutie, en de injiruftte voor "den Hertog, daar by gevoegd, (die als een voornaam ingrediënt van de Refolutie zelve befchouwd, en alzoo begreepen moet worden in de Refolutie zelve voortekomen) den voet en wyze bepaaleh , op welke de Hertog van Brunswyk, ca/u quo , als Reprefentant van den muitierjaarige Prins, in qualiteit van Capitein Generaal, het zelve ampl. zoude waatneemen ; by welke gelegendheid de Souverain raadzaam geoordeelt heeft, by Art. 10 van bovengemelde Inltruclae, no* minatim vast te ftellen :

Dat gemelde Hertog, uit kragre van deeze generaale delatie , niet zoude bekoomea - het regt of de bevoegdheid, om het Guarnifoen van

Sluiten