Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APRit, STAAT EN OORLOG. 1786. 173

teerde Raden overgegaan, en door deeze geoeffend is tot op de meerderjarigheid van zyne Hoogheid, wanneer het, by hoogstdenzelven, zonder eenige bedenking of tegenfpraak van iemand, overgenoomep en geoeffend is. —— Dat uit dit alles mitsdien proflueert, dat men , gantsch ten onregte, by het opgemelde Rapport van het groot Befogne, de Refolutie van 10 February «7J2, ten voordeele van de aldaar gelegde fustenue allegeert , gemerkt het zelve een onoplosfelyk argument daar tegen in zig bevat. ■

Waarby men nog laatftelyk voegen zal, dat hun Ed. Groot Mog. niet alleen geweeten , maar zelfs opentlyk erkent en goedgekeurt hebben, dat de Stadhouder het Commando over het Guarnifoen van den Haag voerde, gelyk onder meer andere Refolutien evident is. a. Uit die van 7 November 1754, isOctober 1779 en 17 Maart 1784, by welke de Raadpenfionaris door hun Edele Groot Mog. verzogt is, in het jaar 1754 by de Vrouwe Gouvernante, en in de jaaren 1779 en 1784 by zyne Hoogheid, te ef. fecïueeren , dat die ordre op de Wagt worde gefield, dat de Heeren Staaten van Zeeland, komende aan de eerfte Poort van het Hof, de Wagt aldaar mogen vinden uitgetrokken en het Geweer prsefënteerende, en verder op het Binnenhof koomende , de Militie onder de Wapenen mogen ftaan , en hooggemelde Heeren Staaten door deezen worden gefalueerd met het Vaandel en de Piek enz. op welk ver-

Sluiten