Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?8 april, ZAAKEN VAN 1786.

zeeker is, dat het zelve door Gecommitteerde Raaden, nooit anders , dan in Sradhouderlooze tyden, of by abfentie, of minderjarigheid van de Stadhouders gegeeven is; hebbende Willem de lil. even gelyk zyne Piaedecesfeuren, en na hem Willem de IV. Mevrouwe de Gouvernante (als in gemelde qualiteit den minderjaarige Stadhouder vervangende of reprefenteerende,) en eindelyk Willem de V. het zelve, zonder tegenzeg-

gen van iemand, gegeeven;

Zynde deezen aangaande zeer aanmerkelyk, dat Gecommitteerde Raden , nog onlangs, duidelyk hebben getoont van begrip te zyn , dat wanneer de Stadhouder prasfent is, niet door hun Edele Mog. maar door hoogstden zeiven het Wagtwoord moet gegeeven worden : aangezien hun Ed. Mog. op deu 20 September laatstleeden, na voorgaande deliberatie goedgevonden en verftaan hebben:

Dat hec Parool op de dagen , wanneer hun Edele Mogende Collegie niet vergaderd , door den Major van het Hof in een befloote Billet door een Boode aan alle de Leden van het zelve Collegie des morgens zal worden gezonden. En dat boven dien , wanneer Zyne Hoogheid , de Heer Prins Erfftadhouder alhier prasfent is, en het Parool niet door hun Edele Mogende , maar door hoogstdenzelve werd ge-

Sluiten