Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 178Ö. agr

aanmerkelyker is , en her d^delyk vervallen van meergemeld- Rel'olutie van 4 en 5 Maart 1672 , boven alle bedenking en tegenfpinak fteld, om dat hun Ed Gr. Mug. by het flot van gemel >e Refolutie van 1672, met zoo veel woorden gewild hadden, dat van dez Ive hunne Refolutie, een Articul in de Inftru&ie van welgemelde tieeren Gecommitteerde Raaden ingelyft zoude worden. Dit een en ander agten Burgemeefteren en Vroedlchappen genoeg tor juftifieme van hunne fulïenue, betrekkelyk hei C 'tnmando over het Guarnifoen van den Hage, en het geeven van het Wagtwoord. Zy houden het hierom voor overbodig in een verder onderzoek van deeze en geene byzonderheden, die nog verhan» delt hadden kunnen worden, re treeden; volkomen geperfuadeert , dat de Leien van Staat, die hier over, eerlang, hunne gevoelens ter Vergadering van hun Ed. Groot Mog. zullen uitbrengeu , geene bedenking zullen maaken , zig daar meede te conformeeren. —--——

(Was get.)

j. m. van pab5t.

M 3 LX VII.

Sluiten