Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 178e. 195

iaagfte gemeen , het geen zonder eenige fentimenten is, gelyk (tellen, te konnen tegen gaan, en hunne menées infruttueus te maaken: behalven dat wy vermeenen, dat gelyk 'er zoo een groot onderfcheid is geweest in de daaden van de Leden van het vernietigde Genootfchap, en die van het als nog fubfilteerende, dac U Ed. Gr. Mog, omtrent het eerde hun uiterfte indignatie, en omtrent het andere hunne uitdrukkelyke goedkeuring hebben gegeeven, daar van ook het gevolg met oiir;atuurJyk is, dat het eerfte tot (h af zynde vernietigt, het andere tot belooning, op hun verzoek werde gelegalifeerd.

En ingevalle onveihooptelyk in het vervolg mogte blyken dat het vooifchrceve Genootfchap, door U Edele Groot Mogende gelegalifeerd zynde, niet voldeet aan het but en oogmerk, waarmeede het gelegalifeerd wierd , zyn O E iele Gr. Mog. altoos die gcene, welke omtrent her. zelve nadere bepalingen kunnen maken , of om als dan fubfilteereiïde redenen hunne gegeevene permisfie wederom kunnen intrekken;

Hier meede konelyk beantwoord zynde de vague gronden van bezwaar en bedenkeJykbeid, tekens het verzoek van Gecommitteerdens van het Ex;;citie Genootlchap alhier, door de Magittraac van 's Gravenhage aan U Edele Groot Mogende by Misfive geopperr, zouden wy van dezelve Misfive konacn afltappen, ten waren wy m dezelve gevonden hadden een periode, waar by dezelve Magiüraat het doet voorkomen, als of zy aan onze Commisfartófen reeds in een conferentie deeze zelve bejenkdykheeden hadden te kennen gegeeven, en dat deielve Heeren Com* misfarisfcn hadden aangenuomen , o is van de propofitieu van de Magülraat op dat fubjefü gedaan te zullen raport doen; waar uic dezelve verder betluit, dat in gevalle wy tot een andere opinie, als die voorgewende propofitie mogtea inclineeren , wy op het verzyelc van gein ^

Sluiten