Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 17B6. 199

nootfchap, welke tot dezelve Schuttery zouden mogen behooren ; en byzonderlyk dat door het verleenen van dit OcTxoy geen fuperioriteit aan het zelve Genootfchap voor of boven de Schuttery zal competeeren : dat ook de Leden van het gemelde Genootfchap , thans zynde of in het vervolg komende, welke te gelyk zyn of mogten worden Leden van de Schuttery, zig niet zullen mogen onttrekken aan de verpligtingen en Schutterlyke funclien, waar toe zy als Schutters of ook als Officieren van de Schuttery verbonden eyn , gelyk meede dat de Leden van het gemelde Genootfchap, nog geen Schutters zynde , niet zullen weezen bevryd om in de Schuttery, zoo zy anders daar toe behoren, het zy als Schutters , het zy als Officieren, getrokken of verkooren te worden, en dat in alle geleegentheden , waar in de Schuttery of een gedeelte derzelve in de Wapenen zouden moeten komen , dat gedeelte van het Genootfchap, het geen tot de Schuttery behoord, meede met dezelve in de Wapenen op hunne daar toe gefielde plaatzen zullen moeten komen, except alleen in dat geval, wanneer U Edele Gr. Mog. of Gecommitteerde Raaden die Léden van hec Genootfchap benodigt mogten hebben, en dezelve andere orders mogten hebben goedgevonden te geeven , wanneer dezelve daar aan zullen moeten obedieeren , en van de verpligting om aau de orders van de Schuttery te voldoen , voor dien tyd zullen ontflaagen zyn.

Wy vertrouwen hier meede aan U Edele Gr. Mog. intentie, met opzigte tot het gedaane verzoek van het Genootfchap , te zullen hebben voldaan , doch vermeenen by die geleegentheid aan U Edele Gr. Mog. in confideratie te moeten geeven , of het niet noodig zou zyn , tot voorkoming van alle discrepantien en brouillerien , die uit het draagen van Cocardes , door de Haagfche Schuttery by hunne jaarlykfe Op.

N 4 trek-

Sluiten