Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«02 april, ZAAKEN VAN i?8<5.

En zal Extract deezer gezonden worden aan de Heeren Gecommitteerde Raaden tot derzelver narigt; en gelyk Extract gegeeven aan de Supplianten tot hun informatie.

Accordeert met de voorfr. Refolutkn.

Aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.

Geeven met fchuliigen eerbied te kennen de Ondergeteekendens , als Gecommitteerdens van het Exercitie Genootfchap alhier in 's Hage.

Dat , wanneer de Supplianten in den jaare 1784 den zorgelyken toeftand befchouwden , waar in het lieve Vaderland zig in meer dan een opzigt bevond , en tevens in överweeging namen de verpligting, welke op yder regtgeaard Ingezeeten en Liefhebber van zyn Vaderland legt, om wanneer de nood het vorderr, al wat in zyn vermoogen is tot behoud van het zelve op te zetten en veil te hebben, en dat op die gronden te meermaalen in vroegere Calamiteufè tyden, ingevolge het 8 Articul van de Unie van Utrecht, eene algemeene Wapenoeffening, zoo in de Steden als ten platten Landen , door den Souverain tot defenlie van het Vaderland met een gewenst gevolg is bevoolen geworden , en daar by nog reflecteerd den jammerlyken toeftand, waar in zig de Schuttery deezer Plaatfe toen bevond , het van hunnen onvermydelyken pligt gereekend hebben, om zig ten fpoedigfte in den Wapenhandel en het geen daar toe behoord bekwaam te maaken; dat de Supplianten ten dien einde zig met eenige van hunne meede Ingezeetenen, beftaande zoo uit Suppoofren van den Hove van Holland, als Burgers en Ingezeetenen van 's Hage, onder een zeeker geformeerd Realement van contributie en belluur tot een Ge6 noot-

Sluiten