Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o6 april, ZAAKEN VAN i78ff..

vaardig zullen toonen, om op zoodanige wyza te ftrekken rer befcherminga van het wettig gezag van Uw Edele Groot Mogende en hoogstderzelver Heeren Gecommitteerde Raaden, mitsgaders tot mainctien van de pubiicque rust in deeze Uwer Edele Groot Mogende «.efidentieplaats, als Uw Edele Groot Mogende of welgemelde Heeren Gecommitteerde Raaden zouden mogen goedvinden, verzoekende dat Uw Edele Groot Mogende deeze zoo pligtmatige aanbieding goedgunftiglyk gelieven te accepteeren, en dat mitsdien welgemelde Hoeren Gecommitteerde Raaden door Uw Edele Groot Mogende mogen worden gequalificeert, om ae Leden van der Supplianten Genootfchap den Eed van getrouwheid af te neemen, en de Supplianten dienvolgens met feclufie van alle andere Burger Genootfchappen van Wapenhandel alhier in 's Hage, mogen worden geoctroyeerd en geprivilegieerd, met zoodanige interdictie tegen het op< regten van eenige verdere of andere Wapen Genootfchappen alhier, en op zoodanige boete of poene als Uw Edele Groot Mogende zouden oor'deelen te behooren : alles nogians ougepraejudi" ceerd de onderwerpingen en gehoorzaamheid, welke de Leden van der Supplianten Genootfchap, zoo Suppoofteii van den Hove als onderhoorigen van den Hage, aan welgemelde Hove en Magiftraat refpective verfchuidigt zyn, en onvermindert voor het overige het regt der Haagfche Schuttery, ten opzigte van die Leden van der Supplianten Genootfchap, welke tot dezelve Schuttery zouden mogen behooren, en daar van te verlenen Uw Edele Goot Mogende Brieven van Octroy of Refolutie in forma, (Onder ftond)

'c WeiK doende &c. (Was get.)

d. van laer. c. plaat.

johs. ebbe. j. bisschop.

ab»i. hosson,. j. eversen.

t. van hoet. AÜS. hak.ÏEVLET, PrOC.

J LX1X.

Sluiten