Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 178Ö. 210

naar den aart der conftitutie van Regeering deezer Pro vintie, (waarin geen overfternming in confenten plaats heeft, zie Landdag Reces van den 28 April 1593, en van den 1© Oétober 1658.) volkomen bevoegd te zyn; referveerende zich , om zyn nader protest tegen deeze conduite, zonder de voorgemelde voorziening zoo en in dier voegen, als hy aan Hun Ed. Mog. heeft voorgedragen, ten Kwartiers Recesfe te doen infereeren.

Waar tegen het Kwartier zich deszelfs Contra-Aanteekening gereferveert heeft.

In het Kwartier van Nymegen hebben de Heeren van Nyvenheim tot Wiel, en tot Dorth , van Lynden tot Oldenaller Junior; en en in dat van Veluwe, van Lynden Oldenaller Senior, van Zuylen van Nieveldty en van Eek, Aanteekeningen van denzelfden inhoud in de Recesfen doen infereeren.

LXXIV. Request van de Burgery aan de Wel Edele en Eerzaame Heeren van de Gezwooren Gemeente der Stad flattem. In dato 7 May 1786.

WEL EDELE EN EERZAAME HEEREN!

De Burgerye der Stad Hittem, U Wel E1. Eerzaame voor derzelver trouwe en cordaate verkleefdheid aan haare duure belangens, op den j deezer zoo nadrukkelyk betoond, haare opregte dankzegging toebrengende , neemt de Vryheid zich nogmaals door hunne gekoorene Gecommitteerdens tot U Wet Ed. ea Eerzaame te wenden, en met allen ernst die het gewigt der zaake vordert, maar tefFens met alle refpedl te kennen te geeven:

Dat de Magiftraat zich fchynt toe te leggen, om niet alleen met de magt haar door de Burgerye verleend , maar ook door een gedeelte van 't gezag U Wel Ei. en Eerzaame wettig competeerende, het herftel der Rechten deezer Stad zoo niet ondoenlyk te maaken, ten minden zoo veel hindernisfen toe te brengen

Sluiten