Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iii mat, ZAAKEN VAN 1786.

LXXV. Extracl uit hét Register van de Refolutien der Heeren Staaten van Zeeland, in dato 8 May 1786.

By refutnptie gedelibereerd op het rapport van het befoigne, den 16 Maart laatstleden, ter Vergade. rmge uitgebragt over eenige ftukken, die betreklyk zyn tot het geëindigd foulaas van de Provintie, op den ordinairen Staat van Oorlog, als meede over den voorflag van den Raad van Staaten , by Misfive van den 21 December 1785 aan Hun Hoog Mog. gedaan, en door Hoogstdezelve aan deeze Provintie gecommuniceert, om namentlyk de betaling van de Militie en verdere lasten in den ordinairen Staat van Oorlog over hetzelve vervat by provifie over het lopend jaar 1786, en op denzelfden voet, te continueeren , alles breder onder vorige Notulen.

Is goedgevonden en vei (taart , dat de Heeren Ordinaris Gedeputeerden dezer Provintie ter Generaliteit zullen worden geauihorifeerd, gelyk gefchied by dezen , om aldaar voor advis in te brengen , dat Hun Ed. Mog. ten allen tyden bereid zynde, om met de overige Leden van het Bondgenootschap in de lasten van de Unie re helpen dragen, dan ook in deze gevoelens zullen blyven volharden, zoo lang dezelve lasten worden vergoed door het wederkeerig genot der Voorregten , welker confervatie men met het aangaan der Unie beoogd heeft , en ten minfte zoo lang Hun Ed. Mog.^zien, dat de handhaving derzelven door deze Provintie by de overige Bondgenooren niet vrugteloos word gereclameert. Dat Hun Ed. Mog. zig thands op het punt vindende van in de vredige bezitting van deze Voorregten, door Hun Hoog Mog. Refolutie van den 17 February, en de daarop gevolgde van den eerften dezer, betreklyk de nieuw geïntroduceerde directie by de O. I. Comp., op eene wederregtelyke wyze geturbeert te worden, derhalven zig ook van dien tyd af met alle regt zouden kunnen ontrekken van de onderlinge verpligting der Leden van het Bondgenootfchap ,

Sluiten