Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 227

der Oost-Indifche Compagnie word omgekeerd, en alle andere regten en eigendommen , onder protectie van den gemeenen Staat bezeeten wordende, by confequen-: tie los en onzeker worden gemaakt. — Dat Hun Ed. Mog. , nodig agtende de redenen van hunne Proteftatien op een klaare en eenvoudige wyze nader te detailleeren, de refpective Bondgenooten verzoeken, het Oog te vestigen op de volgende refleélien : dat by het eerfte Odlroy , waarop aan de onderfcheiden Rhederyen van Oost-lndifchen Handel is aangeboden, zig te vereenigen tot ééii Lighaam, en welk Octroy, zedecï dien tyd fuccesiivelyk geprolongeerd , altoos is gebleven en nog blyft de grondwet der vereeniging , door Hun Hoog Mog. eenige poincten zyn voorgelteld, die aldaar genoemd worden Pointlen van Ordre , Policie, Correspondentie en Gemeenfchap , voor alle Ingezeetenen , welke zouden verkiezen, zig op dien voet te vereenicen, en dat, tot meerder aanmoediging, Hun Hoog Mog. aan die poinften van ordre hebben geattacheerd de voorregten van feclufif Octroy en andere aldaar gemeld, —. Dst men derhalven in het Ocïroy van de Oost-Indifche Compagnie altoos moet blyven distingueeren deeze twee zaaken: voor eerst, de póincten van Ordre, Policie enz., waarop de onderfcheiden Rhederyen zig tot een Lighaam hebben willeD samenvoegen , en ten anderen. de voorregten, welke uit de enkele gunst van Hun Hoog Mog. afvloeiden. ——— Dat in de eerfte , door den Souverain van een vry Land even zoo min verandering kan gemaakt worden, als dezelve Souvtrain regt heeft, de Conditiën van Asfociatie van een particulier Comptoir te veranderen; en dat in de laatfte zelfs geen verandering kan gemaakt worden, zoo lang de termyn duurt , voor welken de gunst is geconcedeerd, maar dat die termyn geëindigd zynde, het dan eerst asn de dispofuie van den Souverain ftaat , de vorige geaccordeerde gunften al of niet te continueeren. — Dat wanneer men nagaat deeze poindten van Ordre, die den grondflag der vereeniging uitmaaken, zeker de eerfte en voornaamfte is, de geetablisfeerde evenredigheid in het Bewind; — dewyl niemand kan vooronderfteld worden , vrywillig te zulP 2 len

Sluiten