Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 may, ZAAKEN VAN 1786.

Jen afftaan van de privative Adininiftratie van zyn eigen goed , om dezelve met een ander te deelen , zoo hy niet te gemoet ziet de wederkeerige avantages, die 'er uit de vereeniging van afzonderlyke Adminiftratien moeten gebooren worden; en zoo hy niet vast verzekerd is, zyn geëvenredigd aandeel in de gemeenfchapptlyke directie onveranderd te zullen behouden. —— Dat nu deeze evenredigheid in het Bewind, waarop de particuliere Rhederyen zig tot één Lighaam vereenigd hebben is uitgedrukt in het tweede en derde Articul van het Oétroy : dat de Generale Vergadering zal

beftaan uit XVII Perfoouen , waar van Amfterdam " heeft VIII, en de overige Kameren IX, en dat alle " zaaken , de geaieerie Compagnie aangaande , door

deeze Perfoonen zullen verhandeld worden." Dat vervolgens, by gelegenheid van eenige differenten tusfchen de Bewindhebbers en de Deelgenooten in de Vereenigde Compagnie ontftaan , by de vernieuwing van het Oftroy den 22 December 1622 is goedgevonden : Dat uit" de rtfpeétive Kameren zouden worden verkooren IX Hoofd-Participanten , namelyk IV van Amlterdam, II uit Zeeland, en III uit de andere Ka. meren , welker functie aldaar in 't generaal word befchreeven , maar nader in de Ampliatie van 13 Maart 16sa dat „ de Hoofd-Participanten zullen comparee-

ren en Sesfie hebben in alle Vergaderingen van XVII, " om de Befogne by te wonen: dat "de XVII hun Ad. " vys zullen hooren op alle voorvallende zaaken van " importantie : en dat zy zullen mede hooren de lec" ture van de Brieven, komende uit de Indien, enz." n Dat op deeze grondvesten het heerlyk gebouw der Vereenigde Oost-Indifche Compagnie is geftigt : een gebouw, dat wegens de wysheid van deszelfs mrigtins de verwondering van alle Eeuwen zal wegdraaien ' en waaraan het wel gemakkelyk is nieuwerwetfche'veranderingen te maaken, doch die het werk van

de eerfte Bouwmeefters niet zullen verbeeteren.

Dat het voornaame doelwit van deeze fundamenteele Wetten aanftonds blykt, geweest te zyn, om aan yder Departement een geproportioneerd aandeel te geeven in de directie der Vereenigde Compagnie ; maar ook

tef-

Sluiten