Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. i?86. 229

teffens te zorgen , dat geen van de Departementen, door overwigt van gezag, de andere in de directie zou kunnen benadeelen, en dat zelfs het gecombineerd bewind, door toezigt van Gecommitteerden uit de Deel. genoten , in een coniinueele oplettenheid op deszelfs vèrpligtingen , tot welzyn der Maatfchappy, zou» worden gehouden. »—- Dat in de aizoo geconftitueerde Vergaderingen, volgens den teneur van'het Octroy, alle zaaken van de Compagnie moesten gehandeld , en de Brieven en Papieren uit Indiën geleezen worden; en dat zulks ook letterlyk heeft plaats gehad, zo lang de uitgebreidheid der zaaken het permitteerde ; maar dat men vervolgens is genoodzaakt geweest, ten einde die Vergaderingen niet te lang te doen duuren , het werk eenigzins te verdeelen , en zommiae zaaken aan het onderzoek van een minder getal van Perfoonen te demandeeren : en dat in 't byzonder het omflagtig werk het refumeeren der Indifche Brieven en Papieren, zedert het Jaar 1650 tot heden toe , is gedaan in het zoogenaamde Haagfche Befoigne, gecompofeerd in denzeiven gèest, en met het zelve oogmerk , als het zamenftel der Generale Vergadering meedebragt , nameIvk door vier Gecommitteerde Bewindhebberen uit de Kamer Amfterdam , twee uit Zeeland , ééa uit yder van de vier andere Kwartieren, met adjunétie van twee Hoofd-Participanten , en den Advocaat van de Compagnie, welke des tyds maar ééri Minifter had. -

Dat aadere objecten van importantie , waartoe Befoignes zyn gefubdelegeerd , namelyk tot den Eisch van Behoeften, den Eisch van Retouren , en den China, fchen Handel, meede op een voet zyn geregeld , die aantoont , hoe zorgvuldig de Voorouders altoos gewaakt hebben tégen het overwigt van een Kamer, en om te zorgen , dat geen Siai daar een Kamer vaa de Oost-Indifche Compagnie refide?rde, in het evenredig genot der voordeden van die refidentie wierd gepraejuoicieerd. — Dat namelyk de Eisch van Behoeften , welke voor Indiën moeten dienen, gefchiedende onder het oog van Commisfaiisfen tot het Haagsen Befogne, hier door gezorgd word voor de rigtigheid der aandeelen in de voldoening, en mitsdien ook voor de Stede-» P 3 ly-

Sluiten