Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT,EN OORLOG. 1786. 237

veeren, en alzo het Domeftieke af te doen, voor dat een veranderd Regeerings- Reglement voor deeze Provincie zal weezen vastgefteid,

't Welk doende, enz. (Was get.) Door alle de Geconftitueerdens.

LXXIX. Memorie van den Baron van thulemkyeR-, Extraordinarii Envoyi des Konings van Pruis/en, aan Hun Hoog Mogende. In dato ij May 1786.

Tpve Ondergetekende is gelast, om aan Uw Hoog X^S Mog. te vernieuwen de verzekeringen van de opregte vriendfchap, welke de Koning zyn Meester, onveranderlyk voor Hun blyft behouden, en te gelyker tyd te betuigen het genoegen , dat die Monarch gevoeld over het verlangen, door eene aan de Republiek vereende en verbonde Mogenheid betoond ten voordeele van het herftel van de inwendige rust der Vereenigde Provintien. Zyne Majefteit' pryst dat verlangen , voegt zig opregtelyk daar by , en zal met het grootfte genoegen vernemen, dat men met yver en onzydigheid arbeid , om niet alleen de ware Conftitutie en de Souvereiniteit van den Staat, maar ook de Regten -en Voorregten van het Erf-Stadhouierfcnap buiten alle aanranding te (lellen, en dezelve^ op eenen vasten voet te vestigen. De Koning wil zig, door het te kennen geven van dit zyn verlangen, geenzints inwikkelen in de binnenlandfche zaken der Vereenigde Provintien. Het vorige gedrag van Zyne Majefteit ftrekt hiervan ten bewyze ; dan , in hoedanigheid van Vriend en digstaangrenzende Nabuur, en als zoodanig een wezenlyk belang hebbende by deszelfs welzyn, zal hy bereidwilliglyk zyne goede dienften , zyn raad en zyne tusfchenkomst aanwenden , om overal, daar het

no-

Sluiten