Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34? mat, ZAAKEN VAN 17E0.

houden te worden van het geen tegen ons als een Meerit-Lid van Staat al verder zoude werden geappliceert, en Wy eens eindelyk moeten weeten, ,, of men ons als integreerende Leeden van S:aat tot een Bondgenootschap behoorende , en op dezelve Rechten aanfpraak hebbende, zoekt te behandelen, dan of men ons als gefuhordineerde aan de twee VocftemmeDde Leeden eu weinige van de Regenten der Stad Utrecht aan de gevolgen van de tegen ons geëntameerde demarches sal willen blyven aatiraerken , en alzoo den weg tot herdel van harmonie en eensgezindheid irreparabel wegnfeenjen ,' welk loatfte Wy voor als noggelooven, dat de intentie vau O Eö, M ig. niet kan zyn, en daarom htbbcn Wy geoordeeld aan U Ed. Mog, voor te dragen , dat U Ed. Mog, den inhoude van onze bovengemelde Misfive in deliberatie neemende daar inue zoodanig zullen gelieven te befluiten , als tot herltel van wederzydfche onaangenaame gevolgen zal konnen ver(trekken , 'c welk Wy by deezen op U Ed. Mog. V'iendnabuurlyk verzoeken, en dat Wy van U Ed. M g. uitemdeiyke Refolutie ons betreffende, mogen geiijfurmeerr worden ; -— terwvl wy by deeze gelegenheid geoordtelt hebben aan U Ei. Mog, te commuoiceeren , dat wy ook bereids by ons zoodanige fchikkingen hebben gemaakt, ter benoeming van een Gecommitteerden, zoo uit de Regeering deezer Stad, als uit het ligbaam van de Burgery om te furgeeren , in de Commislie tot de Coderennen ter afdoeninge van de Provinciaale Bezwaaren, en verfeeren dus ook in aie yerwagtipg,, om dis swegens op zyn tyd behooriyke aanfchry vinge te zullen bekomen.

En alzoo Wy heden een Adres van onze Burgery hebben bekomen , waar by aan ons, op gronden van de Conftitutie deezer Provincie, wordt voorgedragen, dat by het Staats-Rapport van den i September I784, de onwettigheid van 't Reglement van anno 1674 , zoo voli rr.e.i neweezen is, dat daar uit tevens voortvioeid de onbegaanbaarheid om in deeze omftai digheid van zaaken het zelve Reglement van anno «674 , langer van werking te konnen doen blyven, als flrydende tegen de Conflitutie deezer Provintie , zoo dezelve van

ouds

Sluiten