Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25'o ma*, ZAAKEN VAN ï?g<5, lxxxii. Protest van r. j. van de catfllen

tot den mar5ch , ten Qjnirtiers

Recesfe van het Graaffchnp Zul' fen. In dato 17 May l?iS6.

edele mogende heeren!

Daar ik eergister by bet hooren leezen , z^o van het Advys der Mombers, als van de Mi.sfive van het Hof Provintiaal, en van de by hetzelve geconcipieerde Publicatie, tegens rustige en vreedzaame Ingezetenen, reeds onderfcheidene gewaarwordingen van ver. baasdbeid en verontwaardiging hebbe ondervonden , wil ik niet ontveinzen , dat dezelven niet weinig vermeerderd "zyn , by eene bedaarde overweeging van een en ander. Ik heb ü Ed. Mog. toen gebeeden en geftneekt, om eens te willen inzien de gevolgen, die uk zulke ftrenge maatregelen in deeze dagen, tegens Ingezetenen , die te regt over fchreeuweride grieven klagen, te wagten zyn. Tot myn leedwezen, is op myne remondranden niet gelet worden; integendeel , de drift cn de verhaasting, welke ik heb zien te werk Hellen „ om aan deeze voorfchriften van vervolging eene fanftie te geeven , hebben op my zulk eenen diepen indruk gemaakt, dat dezelve my hebben aangemoedigd , om my daar tegen te verzetten , met dien ernst en met dien moed, welke vooral in deeze dagen, het kenmerk, waar aan waare Vaderlands- en Volks-Vrienden moeten getoetst worden, ui'maaken, En offchoon ik

reeds hebbe befpeurd, dat de Meerderheid deezer Ver» gadeniijje den weg van gefirengheid zal inllaan , ben ik te meer aangezet geworden, om U Ed. Mog., zoo veel de konheid des tyds my heeft toegelaaten , de gronden van deeze myne oppofitie open te leggen.

Ik vraage, gelyk ik meermaal ter deezer plaatze gevraagd hebbe , welke een misdaad 'er begaan is door het eerbiedig voordraagen aan u Ed. Mog. van grieven en bezwaaren , waar over door geheel Nederland een noodkreet gehoord word , omtrent een bellier van

. zaa-

Sluiten