Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«54 mat, ZAAKEN VAN

i?86.

middel , om her. gefioord vertrouwen in hat midden onzer te herliellen , en om de liefde des Volks toe U

Ed. Mog. te doen wederkeeren. ik fm^ek, Ed.

Mog. H eren , dit alles nog eens rypelylc te overwegen] laaten wy den inborst en het caraclter van o izen Landaart niet uit het oog verliezen. Van de vroegfte tyden was door geweld by Nederlanders niets te do^n. Dit zelfs kende de heersctuugtige Karei de Vyfde' wanneer hy by het overgeeven der Ne lerlanJen zynen Zoon, den wreveligen 'Philips , onder 'c oog bra^t, dat de Inwoonders deezer Gewesten wel geleid , maar niet gedwongen wilden worden (duci volunt non cogi) waren zyne woorden.

Wanneer ik dan den geheelen töedragt van zaaken in Nederland overwaege , en gadeflaa , hoe zeer men tot heden met tegenkantingen te wordeien hebbe , is het zeker, dat eene grondwettige herftelling eens plaats zal grypen. Het Volk kan geen Stadhouder, met eene onbepaalde magt , duiden. Wie Van ons kan ontkennen , dat wy ons door het Kegeerings-Reglemenr, dat onwettig en met geweld is ingevoerd, niet in zulk een geval bevinden , en dat niet dat onbepaald gezag onze vrye deliberatien ondermynt, op dezelve, al zeer dikwils, den gevaarlykden invloed heefr, en ons fteeds zal bkot (tellen aan verdeeldheden , fcheuringen , en aan 't verwaarloozen van de eigenlyke belangens des Volks.

Het hangt nu van ons af, Ed. Mog. Heeren! om daarin te voorzien, de Conditutie ap tiaare oude' fundamenten te herftellen, het Stadhouaeifcriap te bepaalen op eene wyze , dat die het zelve bjkleeden zoo zy willen, onder de gelukkigde der mei fchen zullen gereekend worden. En evenwel, Ed. Mog. Heeren! word die gelukkig en gefchikt oogenblik niet alleen verworpen , maar zelfs toonen ü Ed Mog, zig daar van ten eenemale af keer jg, en wel op eene wyz°e, die ik voorzie, dar, zoo ü Ed. Mog. daar by volharden, derzelver tiaamen gewis niet in zegening zullen gelteld worden. Mogten deeze myne inftantien (trek¬

ken , om ten minlten ö Ed. M ig. tot ftaan te brengen , en te doen beüuiten, om in de eerde plaats niets

te

Sluiten