Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274 mat» ZAAKEN VAN 1786.

tie op den a8 der voorleeden maand op expresfe last van de Heeren hunne Principaalen gedaan, en dat dus de voorfz. Misfive van elf Raaden dier Stad met deszelfs Bylaage , direct zoude worden gefeponeert, en buiten deliberatie gehouden, of wel aan de Senders weder uitgegeeven.

Accordeert met voorfz. Refolutien.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN,

In gevolge en ter voldoening van het verzoek, het welk wy de vryheid naamen , by onze Misfive in dato 25 April deezes jaars, aan U Ed. Gr. Mog. te doen , en welke U Ed. Gr. Mog. wel hebben gelieven te maken commisforiaal aan een groot Befogne , zullen wy thans wederom voor eenige ogenblikken , de zwaarwigte deliberatien van U Ed. Groot Mog. komen interrumpeeren, met eene voordracht, welke wy hoopen en vertrouwen, dat zoo veel ingang op de slleszints aequitabele denkenswyze van U Ed. Gr. Mog. hebben zal , dat daar door zal mogen worden uitgew'ischt, de blaam , welke by de Misfive van Burgemeefteren en Regeerders der Stad Amfterdam, van den 25 der voorleedene maand, gelegd word , op den door ons gepleegde daad, van op den 9 Maart aan U Ed. Gr. Mog. te hebben toegezonden eene Memorie , behelzende ons Advies , betrekkelyk het Commando in 's Hage:

Met innig leedweezen hebben wy gezien, dat Burgemeefteren en de meerderheid van de Vroedfchap van Amfterdam , voorfz. daad gelieven te noemen , eene vreemde en inconftitutioneele demarche , — eene nieuwigheid, firekkende tot vermindering van harmonie en eensgezindheid in de Collegien , en als eene confufie aanbrengende , waar door alle maatregulen tot conferva-

Sluiten