Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28o may, ZAAKEN VAN 178S.

Raadzaal wordende uitgebragt, was 'er in dit geval voor ons niets anders over, als een recurfus ad Principerp, 'c welk wy vermeent hebben de voorkenr te moeten geeven, boven een recurfus ad populum, d^wyl wy begreepen, dat door het eerfte drie verfchillende oogmerken bereikt wierden 1. aan 's Lands Staaten geleegenheid te verfchafFen om te examineeren de folutien op de Memorie van zyn Hoogheid, 2. onze eige Decharge, 3. de confervatie van harmonie met onze meede Leden, aan welke wy denken , dat minder aangenaam zou zyn geweest een recurfus ad populum.

III. Overgaande tot de derde befchuldiging, fchroomen wy haast dezelve opteneemen : Een gevoelig en eerlyk hart, al was het maar van eeu enkel individu, beiigt van inbreuken , welke in haar gevolgen, de run en het welzyn der goede Ingezeetenen zouden kunnen fchadelyk zyn, ofte eene gehcele verwarring aanbrengen, zoude dat niet in blaakend vuur ontfteeken? Hoe veel te meer, een aantal fatfoenlyke Lieden, die de eer genieten , van in . Amftels Raadzaal de bekngens der Ingezeetenen voorteftaan, en aldaar hunne ieverigfte pogingen aanwenden , om dezelve voor alle fchade te hoeden , en ten beste van Land en Stad, met agteriaating van alle eige belang te raaden ? Doch wy verkiezen, om niet ver te gaan, en om de allerfpreekenfti blyk, van ons oprecht verlangen , tot aankweeking van hoogst noodzaakelykfte eensgezindheid te geeven, ten nutte van het algemeen, de byzondere vindiéte over deeze hartgrievende uitdrukkingen te fmaoren, en de verdere aanmerkingen, welke wy anderzints daarop zouden kunnen en moeten maken, aan een zyde te ftellen, in Jbet vaste vertrouwen , dat de goede Ingezeetenen van onze Stad, wier welzyn en geluk ons zoo na ter herte legt, ons nimmer van iets diergeJyks zullen verdenken, laat ftaan betigten.

Dan ter zaake zelve. Wy vermeenen in tegen-

Sluiten