Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23ö may, ZAAKEN VAN 1780.

Confideratien op dg Pro-Memo* rie, door Burgemeefteren en Regeerders der Stad Amfterdam , onder geleide van eene Circulaire Misfive, op den zj April 1786 aan de refpeclive Staatsieeden afgezonden.

De Ondergetekenden, welke benevens nog vier hunner Mede-Kaaden , de Refolutie op den 9 Maart laatstleeden, by meerderheid in de Vroedfchap der Stad Amfterdam, wegens de zoo veel geruchtsmaakende zaak , van het Commando in 's Hage , genomen , hebben gecontradiceerd en daar tegen geprotefteerd ; hebben daarenboven nog op denzelfden 9 Maart zig by eene Misfive aan Hun Ed. Gr. Mog. de Heeren Staaten deezer Provincie geaddresfeert; by welke Misfive zy, zoo eenvoudig en discreet als mogelyk was, te kennen gaven, dat zy in eene zaak van dit allergrootst gewigt van het gevoelen van de Meerderheid disfentieerden en het zelve gevoelen befchouwden , als niet genoegzaam wederleggende de gronden, in de Memorie van Zyne Hoogheid ter nedergefteld , welke gronden naar hunne gedachten volkomen wederlegd wierden in zekere Memorie van Confideratien op de evengem. Memorie van Zyne Hoogheid, od welke Memorie van Confideratien het Rapport van de Meerderheid van Commisfarisfen van den Achtbaaren Raad der Stad Amfterdam , wegens deeze zaak , meerendeels gefundeerd was; hebbende zy Ondergeteekenden zich in 't generaal met dat Rapport geconformeerd ; weshalven zy dan ook by de bovengemelde Misfive aan hun Ed. Gr, Mog. een affchrift van dezelve Me-

mo>

Sluiten