Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 287

morie van Confideratien hadden gevoegd, ten einde daar door, op eene decente en gepaste wyze, te doen blyken, de redenen , waarom zy Ondergeteekende zich by de by Meerderheid genomene Refolutie op dit fubject niet hadden kunnen voegen.

Dan hoe zeer de Ondergeteekende door deeze demarche niet anders vermeenen gedaan te hebben , dan het geene hun naar recht en billykheid volkomen vry ftond, en het geene zy rekenden aan den Souverain , de Natie, en zich zeiven ver. fchuldigd te zyn, hebben zy nogtans moeten ondervinden , dat dit hun gedrag ge* legenheid heeft gegeeven, dat op den 18 April laatstleeden , door Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad Amfterdam, wederom by meerderheid gerefolveerd is, tot het afzenden eener Circulaire Misfive aan de Staatsieeden, (welke dan ook op den 25 April daar aanvolgende verzonden is,) ten geleide van zekere Pro-Memorie, bevattende de redenen, waarom Burgemeelleren en Vroedfchappen zich op den 9 Maart laatstleeden niet hebben kunnen conformeeren met de Confideratien, door de Meerderheid van Commisfarisfen aan hun gefuppediteerd , met betrekking tot het Commando over het Guarnifoen in 's Hage, als meede dienende tot appui van de Refolutie op voorfz. 9 Maart, door Burgemeefteren en Vroedfchappen ten dien reguarde genomen.

De Ondergeteekenden tot confervatie en bewaaring van de zoo nodige harmonie en eensgezindheid tusfchen Leden van Regeering, zullen zich in geene refleétien omtrent de zoo evengemeide Circulaire Misfive, waar in hun gedrag en oogmerk in een verkeerd en niet al te gunftig daglicht

Sluiten