Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304 may, ZAAKEN VAN j78G.

nifoen van den Hage compofeerende, als over alle de Troupes , ter repartitie van deeze Piovincie ftaande, mitsgaders, daar by dezelve Memorie bepaald is, van welk Oppergezag over het Guarnifoen van den Hage alhier privativelyk werd gehandeld. Derhalven zullen de Ondergeteekenden maar alleen ten dezen nog remarqueeren, dat de eerfte aanmerkingen in gemelde Pro-Memorie (lift. a en b) niets kunnen bewyzen , wyl dczelven te veel bewyzen. Want indien het waar was, dat Zyne Hoogheid Stadhouder en Capitein Generaal van Holland en West-Friesland zynde, uit kracht van deeze qualiteit en relatie (en geenzins uit die van Gouverneur Generaal, welke denzelven nimmer is toegekend geworden , en waarover hier geen verfchil is) een generaale Commisfie hadt om op alle plaatfen, binnen deeze Pro/ viücie geleegen, dat Militair Commandement, of Commando, waarover thans gehandeld wordt, zonder eenige uitzondering te kunnen exerceeren, zoude daar uit moeten volgen, dat dit gezag van Zyne Hoogheid zich ook zoude moeten uitftrekken tot alle beJJoten, ja zelfs fiem in Staat hebbende Steden binnen deeze Provincie, mits aldaar preferiten in loco zynde. De Ondergetekende kunnen niet van zich verkrygen te gelooven, dat de meening van Burgemeefteren en Vroedfchappen zich zoo verre zoude kunnen uititrekken. Doch om een Haaltje aantehalen , hoedanig dit by de Voorouders begreepen is , zullen zy zich beroepen op het geen ten tyde van den Graave van leicester , (wiens gezag zoo groot en uitgebreid was) en geduurende deszelfs verblyf hier ter Steede, is voorgevallen, met betrekking tot het geeven van het

Wagt-

Sluiten