Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786Ï 305

Wagtwoord , te vinden by wacenaar Amfterdams Gefchiedenisfen II. deel X boek p. 72 in 8°. Dan , al hadt men dit re dier tyd aan den Graave van leicester. toegegeeven, al hadden van dien tyd af tot nu toe , alle de Stadhouders

é in der tyd, zo dikwils dezelve zich bin¬

nen deeze .Stad bevonden, het parool gegeeven , zoude nogtans daaruit niet vol-

1 gen, dat hun dit recht toekwam. Want

men hadt dit honoris caufd kunnen doen, even gelyk men in den Jaare 1638. aan maria de medicis, geduurende haar verblyf alhier , die eer beweezen heefr. Zie/ wagenaar Amft. Gefch. II deel XP boek pa. 21. in 8P. Het is immers zeeker , dat in de Steden , Item in Staat hebbende, Burgemeefteren , altoos zyn Gouverneurs , en dit ook blyven , al is het dat Zyne Hoogheid zich voor eenen tyd binnen zoodanigen Stadt bevindt. Maar heeft dit plaats met betrekking tot zulke Steden, veel meerder moet het dan plaats vinden , met betrekking tot den Haag, daar de Souverain zelve, of by Hoogstdeszelfs abfentie, Zyne Repreefentanten, naamlyk Gecommitteerde Raaden , pra> - fent zyn , die dan ook natuurlyk (even gelyk Burgemeefteren in de Steden,) in den Haag het hoogde gezag voerende, eigentlyk aldaar Gouverneurs zyn , gelyk zulks ook door Hun Ed. Gr." Mog. by meer dan eene gelegenheid te recht is begreepen , zonder dat 'er eenig voetfpoor is van eenige Refolutie, by welke den Haag ooit een Gouvernement of Militair Departement is verklaard te zyn.

Het argument fub litt. c. pag. 13 in fine van de Prc-Memorie geallegueerd, komt den Ondergeteekenden mede voor te generaal te zyn, en dus niet gead.

XXXII. deel. V vou-

Sluiten