Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306 may, ZAAKEN VAN

1786.

voueerd te kunnen worden. Immers, indien alles, zonder ondeifcheid, wat door Zyne Hoogheid, of deszelfs Prsedecesfeuren, de faelo verricht of geëxerceerd was, zonder eenige delatie gedaan by Refolutie , Staatsgewyze , dat is op voorgaande deliberatie en Refolutie van de Remmende Steden deezer Provintie , genomen ; denzelven of zyne Succesfeuren, het recht zoude geeven, zoodanige daaden of rechten altyd in het vervolg te kunnen doen of uitvoeren , exreeren 'er faEta genoeg, omtrent welke de Ondergeteekende vastftellen , dat Burgemeefteren en Vroed, fchappen met hen zullen inftemmen, dat uit dezelve geen het minde recht om even eens te handelen voor Zyne Hoogh. proflueerr. De pasfage uit de Deductie van de Staaten van Holland van den Jaare 165I. (oag. 14 boven aangehaald) be. wyst'ook, in den zin waarin dezelve hier voorkomt, te veel. Want de Ondergetekende vertrouwen dat noch Hun Ed. Gr. Mog. noch Burgemeefteren en Vroedfchappen , die pasfage zoodanig verdaan hebban en verdaan, dat volgens dezelve de Capi'ein Generaal zoodanige onbepaalde auéloriteit en gezag over de Militie zoude hebben , dat hy daarinne niemand boven hem zoude moeten erkennen , welke ftelling volftrekt zoude dryden tegen alle denkbeelden van Souverainiteit, en tegen het fyftema van Burgemeefteren en Vroedfchappen zelve, mitsgaders den weg zoude baanen tot een imperium in imperia. Daar, naar hunne gedachten , die woorden niets anders kunnen bereekeuen, dan alleen dit , dat de Capitein-Generaal ds hoogste oFpicitR zynde, geen hoogeren officier boven hem erkent , noch erkennen kans gelyk de beduidenis van

het

Sluiten