Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 311

het Commando fpeciaal aan Gecommitteerde Raaden is gedemandeerd , niet flechts geworden is een Articul van hunne Infrruétie, of als zoodanig geconfidereerd moet worden , maar daarenboven gebleeven is en zelfs de form behouden heeft van eene fpeciaale Refo'utie van Hun Ed. Gr. Mog. ; waaruit dan van zelve volgt, dat de gtheele Infttudtie van Gecommitteerde Raaden konde veranderd worden, zonder dat deeze fpeciaale Re. folutie van Hun Edele Gr. Mog. behoefde ingetrokken te worden , of is ingetrokken : wyl nergens uit de Registers kan blyken , dat de abrogatie van deeze Refolutie van 4 en 5 Maart 1672, immer een obje£t van deliberatie by Hun Edele Gr. Mog. geweest zy. Deeze Refolutie was eene Staatswet, en ook als zoodanig aan Gecommitteerde Raaien toegezonden, niet zoo zeer als een Ampliatie van hunne Inftruclie , als om zig daar na te gedraagen in alle tyden , met expresfe injunctie om niet te gedoogen dat hier van ooit of ooit zoude worden afgegaan. Men vergelyke de woorden zelve van deeze Refolutie, Gr. PI. Boek, III D, p, 97. Ook is, by de Infirucüe van Gecommitteerde Raaden van 1751 zelve, geen de mïnfte ment'e gemaakt van eenig Militair gezag, 't welk van hun Edele Mog. zoude overgebragt zyn op Z. H. in eenige van deszelfs qualiteiten. En is dit zoo, gelyk het waarlyk den Ondergeteekende dus voorkomt te zyn , dan mcenen zy hier uit ook, als een wettig gevolg , te kunnen en te mogen deduceren, buiten alle dubieteit eefreld te hebben, dar de quasstieufe Refolutie nimmer expresfe of expresfis verbis geabrogeerd of vernietigd is geworden.

V 4 2.

Sluiten